På toppen av Tromsøya

BRATTBAKKEN-NYTT 5/2018 AUGUST

Styreleder Espen Jentoft, BB 42, tlf 917 33 240
Nestleder Maja Stensvold, BB 79, tlf 934 84 361
Sekretær Hanne Figenschou, BB 75, tlf 909 11 746
Styremedlem Olaf-Jarle Strøm, BB 55, tlf 900 95 860
Styremedlem Kristian Didriksen Hansen, BB 46, tlf 918 13 050
Varamedlem Herulf Johansen, BB 74
Varamedlem Per N Braa, BB 108
Varamedlem Inger Mari Malm, BB 40

Vaktmester: Martin Brynjulfsen, tlf 901 66 018
Trygg vakt, tlf 776 10 300
E-post til styret: styret@brattbakkenbl.no
E-post til vaktmester: vaktmester.brattbakken@gmail.com
Postadresse til borettslaget/styret: Brattbakken 119A, 9018 Tromsø

Kjære beboere

Formannskapet i Tromsø kommune vedtok 21.08.2018 offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan, 125/492 Varden, plan nr 1854. Dette innebærer at vi som nabo får anledning til å komme med merknader eller innvendinger i forhold til Vardens borettslags planer om ytterligere utbygging på borettslagets eiendom.  Varden borettslag planlegger å erstatte arealer som i dag er avsatt til overflateparkering med bygninger med underjordisk parkeringskjeller og inntil 190 boenheter. Boenhetene er tenkt fordelt på to punkthus på henholdsvis 22 og 10 etasjer sammen med lavere to-etasjers rekkeleiligheter på oppdelte lameller over garasjeanlegget.

Tromsø kommune har tidligere innstilt til vedtak om at detaljreguleringsplanen ikke skulle legges ut til offentlig ettersyn med følgende begrunnelse:

  • Bebyggelsen skyggelegger i vesentlig grad bebyggelsen nord for borettslaget
  • Bebyggelsen vil transformere landskapet på en uheldig måte og dominere utsikten fra marka
  • Boligtårn er ikke godt egnet som bolig for barnefamilier

Selv om vi i Brattbakken borettslag ikke blir direkte berørt i form av skyggelegging eller redusert utsikt, er det flere andre faktorer som bekymrer oss. Varden borettslag har i sin planbeskrivelse noen anbefalinger om hvordan problemer med økt biltrafikk som følge av utbyggingen kan løses. De hevder det beste alternativet er å åpne Nordøyavegen for all trafikk ved Brattbakken snuplass. I dag er gjennomkjøring som kjent forbeholdt kollektivtrafikk. Dette vil etter vårt syn medføre en uakseptabel økning av trafikken forbi Brattbakken borettslag, Stakkevollan skole og Varden barnehage. I tillegg er vi bekymret for at en tillatelse til å oppføre høyblokker i nærområdet vil danne presedens.

Vi vil behandle denne saken i neste styremøte, torsdag 27.09.2018. Vi ber om skriftlige innspill eller merknader til Varden borettslags planer om utbygging snarest og senest innen onsdag 26.09.2018. Vi ønsker selvfølgelig også innspill fra beboere fra som er positivt innstilt til utbyggingen. Styret vil videreformidle de innspill og merknader vi får til Tromsø kommune.

Sakspapirer vi har fått tilsendt fra Tromsø kommune følger vedlagt.

Vennlig hilsen Styret

 

1854-1 PLANBESKRIVELSE 20180413.PDF (1)PLAN 1854 – DETALJREGULERINGSPLAN, 125_492 VARDEN – PLANKART (1)REGULERINGSBESTEMMELSER (1)PLAN 1854 – DETALJREGULERINGSPLAN, 125_492 VARDEN – VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN (1)UNDERRETNINGSLISTE (1)UNDERRETNING OM OFFENTLIG ETTERSYN (1)SAKSPROTOKOLL – PLAN 1854 – DETALJREGULERINGSPLAN, 125_492 VARDEN – VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN (1)

 

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler