På toppen av Tromsøya

Ordensregler

Husordensreglene kan anses som en del av husleiekontrakten. De er ment å fremme trivsel og godt naboskap for dem som bor i laget. Man kan også kalle dem nærmere bestemmelser om bruken av bolig og fellesareal i det praktiske samlivet mellom andelseierne. Reglene fastsettes av styret, men beboerne kan kreve at de tas opp på generalforsamlingen. Reglene er nødvendig når man bor så tett som man gjør i blokk og rekkehus. Det er uansett viktig at man har regler som ikke bærer preg av forbud og påbud, men at de heller kan virke stimulerende og legge til rette for samvær, fellesskap og trivsel i borettslagene. Ordensregler for Brattbakken borettslag (vedtatt av generalforsamlingen 22.03.95, med endring 11.04.2000, 24.08.2017 og 17.03.2021).

 

1 Generelt

Hver enkelt av borettshaverne er ansvarlig for at vedtatte ordensregler blir fulgt. Leiligheten skal brukes slik at den ikke sjenerer andre. Ordensreglene inneholder ikke bare plikter, de skal også sikre beboernes orden, ro og hygge i hjemmene.

 

2 Ordensregler

 1. a) For de leiligheter som har naboer under seg, er det ikke tillatt å riste eller banke tøy, matter eller lignende fra balkongen. Fra andre leiligheter kan dette skje i den grad det ikke sjenerer naboen eller den alminnelige ferdsel i gatene. Tøy må ikke henges på tørk på en slik måte at det sjenerer andre.
 2. b) Det er ikke tillatt å montere ting på balkongen som er til sjenanse for naboen, såsom antenner, varmepumper, tørkestativ og lignende.

 

3 Husdyr

Beboer som holder husdyr plikter å melde fra til styret om dette. Dyreeieren er ansvarlig for all skade på lagets eiendom. Den generelle båndtvangen på Tromsøya gjelder også på lagets område. Dyr som beveger seg ute skal være merket med eiers navn og adresse.

 

4 Regler om ro i leilighetene

 1. a) Det skal alltid være ro i leiligheten fra 23.00 til 06.00. Høylytt tale, sang og bruk av musikkinstrumenter (unntatt dempet radio og TV) er ikke tillatt før kl. 08.00 og etter 23.00. Musikkøvelser er ikke tillatt etter 20.00 på hverdager, og på søn- og helligdager. Musikkundervisning tillates bare etter særskilte avtaler fra de nærmeste naboene til vedkommende. Beboerne plikter å varsle styret samt gi nabovarsel til alle naboene i blokka ved oppussing som medfører støy som boring, hamring og lignende. Det er ikke tillatt med oppussing eller hobbyvirksomhet som medfører støy som hamring eller boring eller lignende:
 • på hverdager (man-fre) før kl 8:00 og etter kl 20:00
 • på lørdager før kl 10:00 og etter kl 18:00
 • på søn- og helligdager
 1. b) Det skal i størst mulig grad være ro i borettslaget mellom kl. 23.00 og 06.00. Dog kan nødvendig varetransport, herunder levering av aviser i abonnement, skje innenfor dette tidsrommet.

 

5 Søppel og avfall

Borettslaget har kommunal renovasjon, og beboerne må følge de til enhver tid gjeldende regler for slik renovasjon. Avfall må ikke tømmes i klosettskålen.

 

6 Renhold ute og inne

 1. a) Snørydding besørges av den enkelte borettshaver innenfor det naturlige området for leiligheten. Rydding av balkonger kan kun skje dersom snøen kastes ned i egen gård. Snø må ikke kastes ut i veien. Ved organiserte snøryddingsaksjoner vil den som organiserer snøryddingen gi spesielle retningslinjer som kan avvike fra denne bestemmelsen.
 2. b) Alle rom må være såpass oppvarmet at vannledningene ikke fryser; skade på rør eller sanitæranlegg som skyldes for dårlig oppvarming er borettshaverne ansvarlig for. Borettshaverne må straks melde fra til styre om det merkes veggdyr eller lignende i leiligheten. Det må også varsles om eventuelle andre skader på bygningene.

 

7 Inspeksjon av leilighetene

Styret skal ha anledning til uhindret å kunne foreta inspeksjon av leilighetene for å kunne konstatere at det ikke er veggdyr eller andre skader i leiligheten.

 

8 Vedlikehold

I samsvar med husleiekontrakten må borettshaverne selv besørge og bekoste innvendig vedlikehold av leiligheter og boder, eventuelt rette seg etter pålegg styret bestemmer om oppussing.

Retningslinjer for indre og ytre vedlikehold

For å ha klarest mulig forståelse av ansvarsforholdet/ oppgavefordelingen for vedlikehold av leiligheten mellom borettslaget og andelseierne, ikke minst for vaktmesterens tjeneste, lister vi her opp de viktigste områdene. Dette fordi det også er vedtatt endringer i forhold til Husleiekontrakten, bl.a. for varmtvannsberedere.

Borettslagets ansvar

 • Ytre vedlikehold av bygninger
 • Vedlikeholder av felles rom og arealer, deriblant grøntanlegg, lekeplasser o.l.
 • Felles kabelnett for TV/internett t.o.m. tilkoblingsboks
 • Elektrisk ledningsnett fram til sikringsskap
 • Ytre og innvendige rør fram til stoppekran og vannlås
 • Reparasjon av innvendige skader som skyldes taklekkasje o.l
 • Borettslaget dekker reparasjon/skifte av varmtvannsbereder ved lekkasje. Styret må i alle slike tilfeller kontaktes. Vi oppfordrer samtidig alle om å være særlig oppmerksom på lekkasje eller antydning til dette, og melde fra snarest mulig dersom lekkasje oppdages, slik at skadevirkninger kan begrenses. Vi anmoder dessuten beboerne om alltid å ha bryter på varmtvannsberederen stående på III. Dessuten at en stenger hovedkranen ved fravær, eller ordner seg med tilsyn.

Andelseiers ansvar

Andelseieren skal på egen kostnad innenfor boligen og i ytre rom som hører boligen til, sørge for forsvarlig vedlikehold og å reparere en skade når skaden ikke skyldes mangler ved bygninger eller ved felles ledninger og anlegg.

Til indre vedlikehold regnes:

 • Fornying av tapet, maling, gulvbelegg Vedlikehold av dører, låser, nøkler, vinduer, varmeovner, elektriske ledninger fra boligens apparat tavle, sikringer, batteri i røykvarsler.
 • Vedlikehold av sanitærporselen, dusj/badekar og kraner
 • Istandsetting og oppstaking av innvendige kloakkledninger/rør til egen vannlås
 • Rensing/erstatning av rist ved kjøkkenavtrekk
 • Vedlikehold av ytre rom/bod, utelampe, ringeapparat, postkasse m.m.

 

 • Bygningsmessige forandringer/ombygging av leiligheten kan ikke gjøres uten samtykke fra styret, jfr. husleiekontrakten pkt. 10.2. I de tilfeller styret ber om tilstandsrapport på leiligheten, plikter beboer besvare henvendelsen.

 

9 Motorisert ferdsel, parkering

Kjøring inn i feltet er kun tillatt for syke- og varetransport og i forbindelse med vask og vedlikehold av bilen. Det er ikke tillatt å parkere inne i feltet, eller på merket parkeringsplass som leies av en annen beboer. Parkering av bobiler, campingvogner og tilhengere på de parkeringsplasser som borettslaget disponerer utover et tidsrom på tre døgn må godkjennes av styret på forhånd. Ved ulovlig parkering kan styret, eller den styrende myndighet, foreta borttauing. Alle utgifter i forbindelse med forberedelse og tauing dekkes av beboer selv.

Parkeringsplassene er borettslagets eiendom. Bruksretten til en parkeringsplass er knyttet til en andel i borettslaget. Overdragelse av bruksretten til annen andelseier krever godkjenning fra styret. Andelseier som disponerer spesifisert parkeringsplass, har plikt til å betale den til enhver tid gjeldende leie.

Ladding av elbiler

Styret har ansvaret for å inngå avtaler som legger til rette for oppsetting av ladepunkter på parkeringsplass. Disse avtalene skal være tilgjengelig for andelseierne på borettslagets hjemmeside. Her gis også informasjon om hvordan en andelseier kan få satt opp ladepunkt. Kostnadene til oppsetting av ladepunkt dekkes av andelseier. Andelseier svarer også for strømforbruk o.l. etter satser fastsatt av styret. Disse satsene kan endres av styret etter reglene i vedtektenes §7-1.

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler