På toppen av Tromsøya

Ordensregler

Husordensreglene kan anses som en del av husleiekontrakten. De er ment å fremme trivsel og godt naboskap for dem som bor i laget. Man kan også kalle dem nærmere bestemmelser om bruken av bolig og fellesareal i det praktiske samlivet mellom andelseierne. Reglene fastsettes av styret, men beboerne kan kreve at de tas opp på generalforsamlingen. Reglene er nødvendig når man bor så tett som man gjør i blokk og rekkehus. Det er uansett viktig at man har regler som ikke bærer preg av forbud og påbud, men at de heller kan virke stimulerende og legge til rette for samvær, fellesskap og trivsel i borettslagene. Ordensregler for Brattbakken borettslag (vedtatt av generalforsamlingen 22.03.95, med endring 11.04.2000 og 24.08.17)

1. Generelt
Hver enkelt av borettshaverne er ansvarlig for at vedtatte ordensregler blir fulgt. Leiligheten skal brukes slik at den ikke sjenerer andre. Ordensreglene inneholder ikke bare plikter, de skal også sikre beboernes orden, ro og hygge i hjemmene.

2. Ordensregler
a) For de leiligheter som har naboer under seg, er det ikke tillatt å riste eller banke tøy, matter eller lignende fra balkongen. Fra andre leiligheter kan dette skje i den grad det ikke sjenerer naboen eller den alminnelige ferdsel i gatene. Tøy må ikke henges på tørk på en slik måte at det sjenerer andre.
b) Det er ikke tillatt å montere ting på balkongen som er til sjenanse for naboen, så som antenner, tørkestativ og lignende.

3. Husdyr
Det er fastsatt generelt forbud mot dyrehold i borettslaget. Andelseier har, etter søknad til styret og når dyreholdet ikke er til ulempe for borettslaget eller andre andelseiere, likevel anledning til å holde dyr. Husdyr må ikke medføre støy eller ubehageligheter for naboene. Dyreeieren er ansvarlig for skader som skjer på lagets eiendom. Hunder skal være i bånd ute. Katter skal være merket. Monser skal kastreres, hunnkatter skal gis p-piller. Styret har fullmakt til å få avlivet husdyr som er til sjenanse i borettslaget.

4. Regler om ro i leilighetene
Det skal alltid være ro i leiligheten fra 23.00 til 06.00. Høylytt tale, sang og bruk av musikkinstrumenter (unntatt dempet radio og TV) er ikke tillatt før kl. 08.00 og etter 23.00. Musikkøvelser er ikke tillatt etter 20.00 og på søn- og helligdager. Musikkundervisning tillates bare etter særskilte avtaler fra de nærmeste naboene til vedkommende. Beboerne plikter å varsle styret samt gi nabovarsel til alle naboene i blokka ved oppussing som medfører støy som boring, hamring og lignende.
Det er ikke tillatt med oppussing eller hobbyvirksomhet som medfører støy som hamring eller boring eller lignende:
på hverdager (man-fre) før kl 8:00 og etter kl 20:00
på lørdager før kl 10:00 og etter kl 18:00
på søndager og helligdager.

5. Søppel og avfall
Borettslaget har kommunal renovasjon, og beboerne må følge de til enhver tid gjeldende regler for slik renovasjon. Avfall må ikke tømmes i klosettskålen.

6. Renhold ute og inne
a) Snørydding besørges av den enkelte borettshaver innenfor det naturlige området for leiligheten. Rydding av balkonger kan kun skje dersom snøen kastes ned i egen gård. Snø må ikke kastes ut i veien. Ved organiserte snøryddingsaksjoner gir den som organiserer snøryddingen spesielle retningslinjer som kan avvike fra denne bestemmelsen.
b) Alle rom må være såpass oppvarmet at vannledningene ikke fryser; skade på rør eller sanitæranlegg som skyldes for dårlig oppvarming er borettshaverne ansvarlig for. Borettshaverne må straks melde fra til styre om det merkes veggdyr eller lignende i leiligheten. Det må også varsles om eventuelle andre skader på bygningene.

7. Inspeksjon av leilighetene
Styret skal ha anledning til uhindret å kunne foreta inspeksjon av leilighetene for å kunne konstatere at det ikke er veggdyr eller andre skader i leiligheten.

8. Vedlikehold
I samsvar med husleiekontrakten må borettshaverne selv besørge og bekoste innvendig vedlikehold av leiligheter og boder, eventuelt rette seg etter pålegg styret bestemmer om oppussing. Ved fraflytting kan styret tilbakeholde en del av omsetningssummen inntil oppussing er foretatt.

Retningslinjer for indre og ytre vedlikehold
For å ha klarest mulig forståelse av ansvarsforholdet/ oppgavefordelingen for vedlikehold av leiligheten mellom borettslaget og andelseierne, ikke minst for vakmesterens tjeneste, lister vi her opp de viktigste områdene. Dette fordi det også er vedtatt endringer i forhold til Husleiekontrakten, bl.a. for Varmtvannsberedere.
Borettslagets ansvar
Ytre vedlikehold av bygninger
Vedlikeholder av felles rom og arealer, deriblant grøntanlegg, lekeplasser o.l.
Felles kabelnett for TV t.o.m. tilkoblingsboks
Elektrisk ledningsnett fram til sikringsskap
Ytre og innvendige rør fram til stoppekran og vannlås
Reparasjon av innvendige skader som skyldes taklekkasje o.l
Borettslaget dekker reparasjon/skifte av varmtvannsbereder ved lekkasje. Vaktmester, evt. styret må i alle slike tilfeller kontaktes. Vi oppfordrer samtidig alle om å være særlig oppmerksom på lekkasje eller antydning til dette, og melde fra snarest mulig dersom lekkasje oppdages, slik at skadevirkninger kan begrenses. Vi anmoder dessuten beboerne om alltid å ha bryter på varmtvannsberederen stående på III. Dessuten at en stenger hovedkranen ved fravær, eller ordner seg med tilsyn.
Andelseiers ansvar
Andelseieren skal på egen kostnad innenfor boligen og i ytre rom som hører boligen til sørge for forsvarlig vedlikehold når skaden ikke skyldes mangler ved bygninger eller ved felles ledninger og anlegg.
Til indre vedlikehold regnes:
Fornying av tapet, maling, gulvbelegg
Vedlikehold av dører, låser, nøkler, vinduer, panelovner, elektriske ledninger fra boligens apparat tavle, sikringer, batteri i røykvarsler.
Vedlikehold av sanitærporselen, badekar og kraner
Istandsetting og oppstaking av innvendige kloakkledninger/rør til egen vannlås
Rensing/erstatning av rist ved kjøkkenavtrekk
Vedlikehold av ytre rom/bod, utelampe, ringeapparat, postkasse m.m.

Bygningsmessige forandringer/ombygging av leiligheten kan ikke gjøres uten samtykke fra styret, jfr. husleiekontrakten pkt. 10.2. I de tilfeller styret ber om tilstandsrapport på leiligheten, plikter beboer besvare henvendelsen.

9. Motorisert ferdsel, parkering
Kjøring inn i feltet er kun tillatt for syke- og varetransport og i forbindelse med vask og vedlikehold av bilen. Det er ikke tillatt å parkere inne i feltet, eller på merket parkeringsplass som leies av en annen beboer. Det er ikke tillatt å parkere bobiler og campingvogner på de parkeringsplasser borettslaget disponerer utover et tidsrom på tre døgn. Ved ulovlig parkering kan styret, eller den styrende myndighet, foreta borttauing. Alle utgifter i forbindelse med forberedelse og tauing dekkes av beboer selv.

Parkeringsplassene er borettslagets felles eiendom.
Videresalg av parkeringsplasser krever godkjenning fra styret.
Ingen andelseiere kan disponere mer enn en parkeringsplass.
Andelseier som disponerer spesifisert parkeringsplass har plikt til å betale den til enhver tid gjeldende leie.
Lading av elbiler og ladbare hybridbiler skal skje på anviste plasser. Styret fastsetter den til enhver tid gjeldende leieavgift for tilgang til ladeplass.

 

Alle rettigheter © Brattbakken borettslag. Rettigheter til bilder tilhører kredittert fotograf. Gnist - web som funkler